Navodila avtorjem

O reviji

Revija Organizacija znanja (OZ) je multidisciplinarno zasnovana strokovno-znanstvena revija, ki jo izdaja Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora. V OZ-u objavljamo znanstvene in strokovne članke s področij informacijske znanosti, knjižničarstva, informatike, sociologije znanosti, epistemologije in kulturologije. Obravnava predvsem teme, kot so nastajanje, organizacija, shranjevanje, prenos, vrednotenje in uporaba znanja, posebej z vidika delovanja knjižnic in informacijskih servisov. V OZ-u objavljamo tudi prispevke, ki zadevajo skupnost uporabnikov sistema COBISS.

Revija OZ je v letih od 1996 do 2001 izhajala pod naslovom COBISS Obvestila (ISSN 1408-8134). Kasneje je izhajala četrtletno v tiskani (ISSN 1580-979X) in elektronski (ISSN 1580-9803) obliki. Od leta 2014 (letnik 19) pa izhaja le še v elektronski obliki. Od leta 2020 (letnik 25) dalje so prispevki objavljeni sproti.

Revija OZ je vključena v LISA, Crossref, ProQuest Library Science, ProQuest Research Library, ProQuest Central, COBIB.SI, dLib.si in WorldCat.

Splošna navodila

V OZ-u objavljamo prispevke, ki še niso bili objavljeni ali poslani v objavo drugi publikaciji. Za vsebino prispevka odgovarja avtor, ki je odgovoren tudi za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Če je prispevek že bil objavljen ali je v postopku za objavo pri drugi reviji oziroma publikaciji, mora avtor navesti natančen naslov publikacije, kjer je bilo ali bo delo objavljeno, ter, če je treba, pridobiti soglasje založnika za njegovo ponovno objavo, ki ga priloži k prispevku. Če je bil prispevek pripravljen na podlagi kakšnega drugega prispevka, ki je že bil objavljen ali je šele v pripravi ali v tisku (npr. diplomska, magistrska ali doktorska naloga, poglavje v knjigi ipd.), mora avtor v opombi to izrecno navesti. V OZ-u se pri znanstvenih člankih uveljavlja recenzija. Recenzentski postopek je anonimen, prispevek pa oceni vsaj en recenzent z ustreznega znanstvenega področja. Glede na oceno in mnenje recenzentov lahko uredništvo prispevek sprejme, zahteva njegove popravke oziroma dopolnitve ali ga zavrne.

Avtor/ji lahko poda/jo predlog za tipologijo članka po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Uredništvo si pridržuje pravico do končne razvrstitve posameznega članka glede na uredniško/recenzentsko mnenje.

OZ objavlja prispevke v slovenskem jeziku, prispevke tujih avtorjev pa v jeziku izvirnika, če gre za srbski, hrvaški, bošnjaški ali črnogorski jezik. Po odločitvi uredništva objavlja tudi prispevke v angleškem jeziku. Izvlečki člankov in ključne besede se objavljajo v jeziku članka, vedno pa tudi v angleščini. Besedilo naj bo napisano prvi osebi množine ali neosebno. Prispevek naj bo napisan v knjižnem jeziku, vse prispevke daje uredništvo v jezikovni pregled, kar morajo avtorji upoštevati.

Dolžina znanstvenega članka naj ne presega ene in pol avtorske pole (24 strani ali 45.000 znakov s presledki in ločili), strokovni članek naj obsega največ 1 avtorsko polo (16 strani ali 30.000 znakov s presledki in ločili).

Podrobna navodila za strukturiranje in oblikovanje prispevkov ter citiranje so opisana v dokumentu Navodila avtorjem. Za predložitev prispevka avtor/ji naj uporabijo predlogo.

Predložitev prispevka

Avtor, s katerim bo uredništvo komuniciralo, naj pošlje prispevek v elektronski obliki (v enem izmed formatov, ki jih prepozna urejevalnik besedil MS Word) na e-naslov uredništva oz@izum.si.

Pri oblikovanju prispevkov morajo avtorji upoštevati objavljena Navodila avtorjem, sicer so lahko njihova dela zavrnjena. Avtorji naj za pisanje članka uporabijo predlogo v Wordu, ki je dostopna na spletni strani revije. Elektronski verziji članka mora avtor priložiti ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec Dovoljenje za objavo in izjava o avtorstvu. Če je avtorjev več, morajo vsi avtorji prispevka izpolniti svoj obrazec. Skenirani obrazec je treba poslati kot priponko na e-naslov uredništva: oz@izum.si. Če avtor nima možnosti skeniranja, naj originalni dokument pošlje po klasični pošti na naslov uredništva: Uredništvo OZ, Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor.

Avtorske pravice in dostopnost

Od leta 2021 so prispevki v reviji OZ odprtodostopni po licenci Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-SA 4.0). Licenca dovoli uporabnikom reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, objavo in predelavo avtorskega dela, če se navede avtorstvo in citira delo prve objave. Licenca dovoli deljenje in predelavo vsebine, pri slednjem se delo deli pod enakimi pogoji kot izvirnik. Avtor pri oddaji prispevka priloži izpolnjen obrazec Dovoljenje za objavo in izjava o avtorstvu, s katerim soglaša s politiko odprtega dostopa. Če je avtorjev več, morajo vsi avtorji prispevka izpolniti svoj obrazec.

Share This